LINKS

  www.nvst.nl

 

  www.rbcz.nu

 

 www.vrolijkenfit.nl

 

Klachtenprotocol

U heeft een klacht, dat is vervelend en die moet opgelost worden.

Graag ga ik met u in gesprek over uw klacht om te kijken of wij samen een oplossing kunnen vinden. Vindt u het lastig om het bespreekbaar te maken dan kunt u er ook voor kiezen om het schriftelijk te doen. Uiteraard gaan we daarna samen in gesprek om te kijken of we de klacht kunnen oplossen.

Lukt het niet om er samen uit te komen dan ben ik via mijn beroepsvereniging NVST aangesloten bij een klachtenfunctionaris (Quasir) en bij een geschillencommissie (Stichting Zorggeschil).

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht en het onderzoeken van een oplossing. Uw therapeut wordt op de hoogte gesteld van het inschakelen van de klachtenfunctionaris.

Indien samen met de klachtenfunctionaris geen oplossing wordt gevonden, kunt u terecht bij de geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan u ondersteunen bij het inschakelen hiervan. Een geschillencommissie doet een bindende uitspraak.

Het stappenplan bij een klacht:

 • ga in gesprek met uw therapeut;
 • indien stap 1 geen oplossing biedt, kunt u de klachtenfunctionaris van Quasir inschakelen via administratie@nvst.nl ;
 • indien stap 2 geen oplossing biedt kunt u Stichting Zorggeschil inschakelen, dit gaat via de klachtenfunctionaris.

 

Privacyverklaring

 

Bij Massagepraktijk Esthers Alternatief wordt waarde gehecht aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan wij de gegevens verwerken. Wij verwerken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderstaand geven we inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 

1. Contactgegevens:

Website www.esthermassagepraktijk.nl

Adres: Hagedoornstraat 6, 8397 GR De Blesse

Email: info@esthermassagepraktijk.nl

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt. Het betreffen de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheidsgegevens
 • BSN-nummer
 • Verzekeringsgegevens voor declaratie

Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

 • om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken en het informeren over de behandelingen
 • te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de Belastingdienst

 

3. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

 

4. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

 

5. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

 

6. Beveiliging van persoonsgegevens

Massagepraktijk Esthers Alternatief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

 • het gebruik van beveiligde software
 • het voorkomen van toegang tot de gegevens door onbevoegden.
 • zorgvuldig omgaan met de verstrekte gegevens
 • als je behandelend masseur heb ik als enige toegang tot de gegevens
 • als masseur heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met ons worden opgenomen via info@esthermassagepraktijk.nl Wij zullen dit dan zo snel mogelijk onderzoeken.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze niet ongevraagd aan derden. Mocht een verwijzing naar een fysiotherapeut of arts noodzakelijk zijn, en deze persoon of instantie heeft uw gegevens nodig, vertrekken wij dit uitsluitend op uw verzoek en met uw expliciete toestemming. Met instanties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens hanteren.

8. Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kan verzoeken om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar de betreffende persoon of een andere, door de persoon benoemde organisatie, te versturen.

Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar: info@esthermassagepraktijk.nl Wij zullen deze zo snel als mogelijk in behandeling nemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op een verzoek. Zodra de verzochte acties zijn afgerond verwijderen wij deze gegevens weer.

9. Minderjarigen

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

10. Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons